KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình khung đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Tin học công nghiệp được xây dựng nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra, xem chi tiết trong file đính kèm

 

 

Mau_KhungChuongTrinh_ KTDT.pdf