• Giao lưu SV 2022
  • Lễ bảo vệ ĐATN
  • Giao lưu chuyên ngành KTDT&THCN 2019
  • 15 năm
  • Bộ môn kỹ thuật điện tử