Quy định về viết báo cáo NCKH

Sinh viên sử dụng mẫu báo cáo đề tài Nghiên cứu khoa học như file đính kèm sau đây.