Đăng ký học HK2-2018-2019

Phòng Đào tạo thông báo lịch đăng ký học đợt học chính khoá học kỳ 2 cho khoá 58 trở về trước từ ngày 2/12/2018, chi tiết kế hoạch đăng ký học theo Thông báo số 882 trên Văn phòng điện tử và trên trang Thongtindaotao.utc.edu.vn